Revizní technik plynových zařízení

Nabízím provedení revizí plynového zařízení či kontrol plynového zařízení pro majitele rodinných domů, bytových jednotek, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, firmám, městům, obcím, atd.

Mrkněte na mé služby

 • Výchozí revize plynového zařízení

  Výchozí revize plynového zařízení se provádí při novém rozvodu plynu nebo při jeho rekonstrukci. Dále pak při výměně plynového spotřebiče.

  Více informací

  Výchozí revize plynového zařízení

  K provádění revize je oprávněn pouze revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení.

  Výchozí revize plynového zařízení se provádí při novém rozvodu plynu nebo při jeho rekonstrukci. Dále pak při výměně plynového spotřebiče.

  Při provádění výchozí revize plynového zařízení se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, dále pak umístění regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontroluje se rovněž rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jeho větrání. Provádí se též kontrola plynového zařízení s projektovou dokumentací plynoinstalace a dalšími doklady souvisejícími s novým rozvodem plynu a spotřebiči.

 • Provozní revize plynového zařízení

  Tato revize musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)

  Více informací

  Provozní revize plynového zařízení

  K provádění revize je oprávněn pouze revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení.

  Zajištění revize v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

  Při provádění revize plynového zařízení se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontroluje se rovněž rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jeho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Provádí se též kontrola plynového zařízení s projektovou dokumentací plynoinstalace a dalšími doklady souvisejícími s rozvodem a provozem plynoinstalace a spotřebičů.

  Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

  Pozor!!! Dle TPG 704 01 (8/2013) jsou servisní technici povinni u spotřebičů typu B (karmy a kotle vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) provádět kompletní analýzu spalin.

  V souhrnu to tedy znamená:

  • musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)
  • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu

  Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého

  Upozornění

  • Nejsem servisní technik, proto neprovádím žádné opravy, servis ani čištění plynových spotřebičů.
 • Kontroly plynového zařízení

  Tato kontrola musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978)

  Více informací

  Kontroly plynového zařízení

  Kontrolu provádí revizní technik nebo osoba odborně způsobilá (pracovník odpovědný za provoz plynovodu). O kontrolách plynového zařízení je provozovatel povinen vést předepsaným způsobem evidenci a výsledným produktem je kontrolní zpráva vystavená osobou odborně způsobilou (pokud kontrolu plynového zařízení neprovádí revizní technik).

  Zajištění pravidelných kontrol plynového zařízení v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

  Při provádění kontrol plynového zařízení se sleduje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů a plynoměrů. Vizuálně se kontroluje umístění a stav plynovodu společných prostor včetně kontroly všech rozebíratelných spojů.

  Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

  Tedy

  • musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978)
  • obvykle se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)
  • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu

  Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

  Provádí se pro opětovné připojení plynoměru

  Více informací

  Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

  Pokud potřebujete obnovit dodávku plynu po odpojení plynoměru, provedu revizi plynového zařízení včetně tlakové zkoušky, kterou budete potřebovat pro plynárenský podnik. U obnovení dodávky plynu se provádí provozní revize plynového zařízení.

Zajištění revize v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Upozornění

Nejsem servisní technik, proto neprovádím žádné opravy, servis ani čištění plynových spotřebičů.

Číslo osvědčení

11318/6/18/R-PZ

Rozsah osvědčení
e,f,g

 • regulační stanice
 • domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • spotřebiče s výkonem nad 50 kW na plynná paliva

Číslo oprávnění

5041/6/18/PZ-R-e,f,g

Rozsah osvědčení
e,f,g

Úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodu

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení

 • pravidelné provádění kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Důvody vzniku oxidu uhelnatého co při spalování

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

Zákony a vyhlášky

 • 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
 • Zákony a vyhlášky ke stažení

Normy

 • ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG a TDG

 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • Všechny platné TPG a TDG

Kde nabízím své služby

Svou práci nabízím v kraji Vysočina. Zejména ve městech Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Polná, Přibyslav, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Hlinsko, Skuteč, Slatiňany, Chrudim, Heřmanův Městec, Třemošnice, Golčův Jeníkov, Habry, Seč, Nasavrky, Chotěboř a Ždírec nad Doubravou.

Co která služba stojí

Výchozí revize plynového zařízení

Od 1800 Kč za rodinný dům, bytovou jednotku, společný prostor v bytovém domě.

V této ceně jsou zahrnuty režijní náklady včetně komunikace s klienty, příprava a zpracování potřebné dokumentace.

Provozní revize plynového zařízení (1× za 3 roky)

 • Bytová jednotka: 200 Kč za každý revidovaný byt (při všech bytových jednotkách v bytovém domě)
 • Bytová jednotka samostatně: 700 Kč (např. po rekonstrukci, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.)
 • Společné prostory v bytovém domě: od 900 Kč za stoupací potrubí
 • Nebytové prostory (firmy, kanceláře, obecní budovy-školy, kina, atd.: od 2500 Kč

V této ceně jsou zahrnuty režijní náklady včetně komunikace s klienty, příprava a zpracování potřebné dokumentace.

Pozor: Dle TPG 704 01 (8/2013) jsou servisní technici povinni u spotřebičů typu B (karmy a kotle vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) provádět kompletní analýzu spalin. Pokud nebude dodána servisní zpráva ne starší 6 měsíců s hodnotami měření, analýzu můžu provést za cenu 400 Kč.

Kontrola plynového zařízení (1 x 1 rok vyjma roku revize)

Od 900 Kč za stoupací potrubí v bytovém domě, ve společných prostorech a nebytových prostorech (firmy, kanceláře, obecní budovy – školy, kina, atd.)

V této ceně jsou zahrnuty režijní náklady včetně komunikace s klienty, příprava a zpracování potřebné dokumentace (zpráva o kontrole).

Revize plynového zařízení pro znovuobnovení dodávky zemního plynu po odpojení plynoměru

1500 Kč + tlaková zkouška od 800 Kč.

V této ceně jsou zahrnuty režijní náklady včetně komunikace s klienty, příprava a zpracování potřebné dokumentace.

Revize plynového zařízení regulační stanice, NTL, STL, VTL plynovody, kotelny nad 50 kW

Individuálně dle dohody

* Uvedené ceny nezahrnují dopravu (12 Kč/km ze Ždírce nad Doubravou).

Kontaktujte mě

Václav Dočkal

+420 602 620 007
E-mail: dockal.revize@seznam.cz